بی خوابی

(لطفا فقط یک گزینه را انتخاب نمایید)

به سختی به خواب رفتن
به سختی در خواب باقی ماندن
مشکل زود بیدار شدن بیش از حد (صبح خیلی زود بیدارشدن)
از وضعیت اخیر خواب خود تا چه حد راضی یا ناراضی هستید؟
فکر می کنید مشکل خواب در ایجاد اختلال در کیفیت زندگی شما تا چه حد برای دیگران قابل توجه است؟
تا چه حد نسبت به مشکل اخیر خواب خود نگران یا مشوش هستید؟
به نظر شما مشکل خواب تا چه اندازه با عملکرد روزانه شما تداخل دارد؟ (مثل خستگی روزانه، توانایی عملکرد حین کار/ وظایف روزانه، تمرکز، حافظه، خلق و غیره)