خواب آلودگی طبیعی و غیرطبیعی

یکی از مهمترین شکایات در بیماران شکایات در بیماران مراجعه کننده به کلینیک های خواب، خواب آلودگی طی روز می باشد. نتایج مطالعات مختلف در مورد بررسی شیوع خواب آلودگی بسیار متفاوت است. بخشی از این تفاوت به دلیل ابزارهای مختلفی است که در مطالعات استفاده شده است. تفاوت خصوصیات فردی، وضعیت اقتصادی و عادات اجتماعی در جوامع مختلف نیز می تواند بخشی از تفاوت موجود در نتایج مطالعات مختلف را توضیح دهد. همچنین تعریف خواب آلودگی و طبقه بندی شدت آن نیز در مطالعات مختلف متفاوت بوده است. در یک مطالعه مروری که در آن نتایج ۲۴ مطالعه همه گیرشده بررسی شده بود، شیوع خواب آلودگی بین ۰٫۰۳ تا ۳۶ درصد در مطالعات مختلف گزارش شده بود. در همین مقاله شیوع خواب آلودگی زیاد بین ۰٫۰۳ تا ۴ درصد بود. در حالی که شیوع خواب آلوددگی خفیف در محدوده بین ۱۰ تا ۱۵ درصد قرار داشت. در مطالعه ای نیز که در آمریکا انجام شد، نتیجه گیری کردند که حدود ۱۵ تا ۱۶ درصد بزرگسالان بالای ۱۸ سال دچار خواب آلودگی هستند که با انجام فعالیت های روزانه آن ها تداخل داشته است.

کشورهای اروپایی، خواب آلودگی بیش از حد روزانه در ۱۵ درصد از جمعیت گزارش شد. شیوع خواب آلودگی در نوجوانان و افراد مسن افزایش پیدا می کند. افراد مجرد نیز با احتمال بیشتری در مقایسه با افراد متأهل دچار خواب آلودگی می شوند. سایر فاکتورهایی که قادر به پیشگویی خواب آلودگی در بزرگسالان جوان و سالم هستند شامل ساعات خواب فرد در طی روز، افسردگی، خروپف شبانه و شرایط شغلی است.