درباره ما

کلینیک خواب دکتر صادق نیت در زمینه ارزیابی، تشخیص و درمان انواع اختلالات خواب فعال می باشد. در این کلینیک خدمات زیر ارایه می گردد:

تست پلی سومنوگرافی شبانه (تست خواب):

هدف از این تست تشخیص مراحل مختلف خواب (شامل میزان خواب های سبک، عمیق و رویا و زمان وقوع آنها) و اتفاقات غیر طبیعی حین خواب می باشد.

تیتراسیون CPAP Titration:
به منظور درمان وقفه تنفسی حین خواب، تعیین نوع دستگاه مناسب فرد و یافتن مناسب ترین تنظیمات

تست های خواب که طی روز انجام می شوند:
۱. تست تشخیص میزان خواب آلودگی طی روز
Multiple Sleep Latency Test) MSLT)

۲. تست تشخیصی میزان توانایی بیدار ماندن
Maintenance Wakefulness Test) MWT)

ویزیت بیماران و ارزیابی جامع اختلالات خواب

بررسی اختلالات خواب شغلی