رویکرد به خواب آلودگی

خواب آلودگی از مهمترین علائمی می باشد که بیماران مراجعه کننده به کلینیک های خواب ذکر می کنند. افتراق خواب آلودگی طبیعی از غیرطبیعی تعیین شدت آن و تشخیص علت آن مهمترین اقدامات جهت درمان مشکل بیمار مبتلا به خواب آلودگی خواهد بود. استفاده از روش های تعیین شدت خواب آلودگی از جمله اقداماتی است که در کلینیک های خواب از آن ها بهره گیری می شود. همچنین برای تشخیص دقیق ترین میزان و علت خواب آلودگی، تست MSLT و برای سنجش میزان توانایی هوشیار ماندن طی روز از تست MWT استفاده  می شود. تست MWT برای تعیین توانایی فرد برای احراز مشاغل پرخطر که نیاز به هوشیاری کامل دارد، همچون رانندگی، لوکوموتیورانی، خلبانی، کنترل پرواز و دیگر سیستم های کنترلی مانند نیروگاه ها کاربرد دارد. تست های MSLT و MWT در چهار مرحله دو ساعته انجام می گیرد. این تست ها در کلینیک خواب و با کمک تجهیزات پلی سومنوگرافی بر اساس پروتکل های مشخص و استاندارد قابل انجام خواهد بود و آنالیز و تفسیر این تست تنها توسط افراد واجد شرایط، قابل استفاده خواهد بود.