مایوفانکشنال تراپی

مایوفانکشنال تراپی یک روش فیزیکی در درمان آپنه انسدادی حین خواب کودکان و بزرگسالان است که موجب بهبود عملکرد عضلات بخش فوقانی راه هوایی می شود. مایوفانکشنال تراپی می تواند به عنوان یک روش مکمل در کنار سایر روش های درمانی آپنه انسدادی حین خواب مورد استفاده قرار گیرد.

تمرینات زیر باید حداقل ۴ مرتبه در روز تکرار شود. زمانی که برای انجام تمرینات گذاشته می شود، ۴۵ دقیقه است. مایوفانکشنال تراپی باید حداقل به مدت دو سال انجام شود.

تمرین ۱: زبان خود را در پشت بخش سخت کام و در پشت دندان های بالا قرار دهید و به سمت بالا فشار دهید. این حرکت را ۱۰ مرتبه و هر بار به مدت ۵ ثانیه تکرار کنید.

تمرین ۲: زبان خود را بیرون آورید و بینی خود را لمس کنید. این حرکت را ۱۰ مرتبه و هر بار به مدت ۱۰ ثانیه تکرار کنید.

تمرین ۳: زبان خود را بیرون آورید و چانه خود را لمس کنید. این حرکت را ۱۰ مرتبه و هر بار به مدت ۱۰ ثانیه تکرار کنید.

تمرین ۴: زبان خود را بیرون آورید و تا جایی که امکان دارد آن را به سمت چپ حرکت دهید. این حرکت را ۱۰ مرتبه و هر بار به مدت ۱۰ ثانیه تکرار کنید.

تمرین ۵: زبان خود را بیرون آورید و تا جایی که امکان دارد آن را به سمت راست حرکت دهید. این حرکت را ۱۰ مرتبه و هر بار به مدت ۱۰ ثانیه تکرار کنید.

تمرین ۶: زبان خود را به نحوی جمع کنید تا لبه های آن حول خط میانی لوله شود. در این حالت زبان را به بیرون آورید. این حرکت را ۱۰ مرتبه و هر بار به مدت ۱۰ ثانیه تکرار کنید.

تمرین ۷: با زدن زبان به سقف (کام) دهان، صدای تقه زدن (کلیک) ایجاد کنید. این حرکت را ۱۰ مرتبه و هر بار به مدت ۱۵ ثانیه تکرار کنید.

تمرین ۸: یک قاشق در مقابل لب های خود قرار دهید و زبان خود را به طور مستقیم و بدون آن که به پایین متمایل شود، به آن فشار دهید. این حرکت را ۱۰ مرتبه و هر بار به مدت ۱۰ ثانیه تکرار کنید.

تمرین ۹: دسته یک قاشق غذاخوری را بین دو لب خود قرار دهید و آن را در حالت موازی با زمین و بدون اینکه در میان دندانهایتان قرار گیرد نگه دارید. این حرکت را ۱۰ مرتبه و هر بار به مدت ۱۰ ثانیه تکرار کنید. زمانی که توان شما در انجام این تمرین افزایش پیدا کرد، با قرار حبه های قند یا موادی شبیه به آن، وزن قاشق را افزایش دهید.

تمرین ۱۰: برای کودکان و بزرگسالانی که ریسک بلعیدن یک دکمه – که به یک نخ به طول حداقل ۱۰ سانتیمتر متصل است – وجود ندارد، دکمه را در میان لب ها و دندان ها قرار دهید. لب ها را محکم به هم فشار دهید و نخ را به سمت بیرون دهان بکشید. این حرکت را ۱۰ مرتبه و هر بار به مدت ۱۰ ثانیه تکرار کنید. به منظور افزایش فشار بر لب ها، دکمه را به صورت افقی قرار دهید.

THE BREAKDOWN

DESIGN
DISPLAY
RECEPTION / CALL QUALITY
PERFORMANCE
SOFTWARE
BATTERY LIFE
ECOSYSTEM

Nice

Look, I can take you as far as Anchorhead. You can get a transport there to Mos Eisley or wherever you're going.

Buy it now
User Rating: ۴٫۱۸ ( ۹ votes)

دیدگاهتان را بنویسید